wyszukiwanie zaawansowane
Strona główna » Regulamin
Newsletter

Prześlij nam swój adres e-mail, a my powiadomimy Cię o nowych produktach, najlepszych cenach, promocjach i wyprzedażach.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów marketingowych
Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych na wskazany przeze mnie adres e-mail

 

Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.multigalanteria.pl


 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Regulamin określa zasady korzystania przez Użytkowników, w tym Nabywców, ze Sklepu prowadzonego przez Sprzedawcę.

2. Niniejszy regulamin ma zastosowanie do konsumentów a ponadto także do osób fizycznych zawierających umowę bezpośrednio związaną z ich działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tych osób charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nich działalności gospodarczej.

3. Regulamin udostępniany jest nieprzerwanie na stronie internetowej Sklepu w sposób umożliwiający Użytkownikom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści.


 

II. DEFINICJE

Terminy użyte w Regulaminie oznaczają:

1. Sprzedawca – Andrzej Wrzosek prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Agencja Turystyczno-Reklamowa „WRZOS” Andrzej Wrzosek, z siedzibą: ul. Tatrzańska 2B, 41-600 Świętochłowice; NIP: 627-135-42-10, REGON: 276170188, który dokonuje w ramach Sklepu sprzedaży towarów.

2. Sklep – zbiór stron internetowych i narzędzi informatycznych (serwis internetowy) zarządzanych przez Sprzedawcę i pozwalających Użytkownikom na zawieranie Umów sprzedaży, dostępny w domenie internetowej: www.multigalanteria.pl .

3. Nabywca – Użytkownik, który w ramach Sklepu zawarł Umowę sprzedaży.

4. Umowa sprzedaży (Umowa) – umowa zawarta w Sklepie na zasadach wynikających z Regulaminu pomiędzy Sprzedawcą a Nabywcą, której przedmiotem jest sprzedaż na rzecz Nabywcy rzeczy.

5. Regulamin – niniejszy Regulamin Sklepu.

6. Materiały – informacje zawarte na stronach internetowych Sklepu, m.in. nazwy i opisy oraz zdjęcia i ilustracje graficzne towarów, oznaczenia producentów towarów.

7. Użytkownik – użytkownik Internetu, korzystający ze Sklepu, nabywający lub zamierzający nabyć towary lub usługi prezentowane przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu.

8. Nabywca będący konsumentem za Nabywcę będącego konsumentem uważa się także osoby fizyczne zawierające umowę bezpośrednio związaną z ich działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tych osób charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nich działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.


 

III. SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ ZE SPRZEDAWCĄ

Użytkownik może porozumiewać się ze Sprzedawcą:

a) pisemnie – na adres korespondencyjny:

ul. Tatrzańska 2B, 41-600 Świętochłowice

b) telefonicznie – pod numerem telefonu 791 998 883 ,

c) drogą elektroniczną – pod adresem e-mail: info@multigalanteria.pl .

4. W celu sprawdzenia aktualnego stanu wpisu Sprzedającego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej należy odszukać wpis, przy użyciu numeru NIP lub numeru REGON, o których mowa w pkt. 2.1. Regulaminu, na stronach internetowych www.firma.gov.pl lub pobrać go tutaj.

https://prod.ceidg.gov.pl/CEIDG/CEIDG.Public.UI/SearchDetails.aspx?Id=ff44c235-fe4b-4ea5-b71f-708fba3f73ad


 


 

IV. OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA ZE SKLEPU

1. Użytkownik będący osobą fizyczną może korzystać ze Sklepu pod warunkiem posiadania pełnej zdolności do czynności prawnych.

2. Użytkownik nie będący osobą fizyczną może korzystać ze Sklepu za pośrednictwem osób upoważnionych do działania w jego imieniu.

3. Użytkownik może korzystać ze Sklepu za pośrednictwem urządzeń komunikujących się z Internetem (komputer, telefon), z wykorzystaniem przeglądarki internetowej.

4. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody spowodowane podaniem przez Użytkownika nieprawdziwych, nieaktualnych lub niepełnych danych w formularzach, o których mowa w rozdziale V SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ W SKLEPIE – ZAWARCIE UMOWY. Dane podawane przez Użytkownika nie mogą naruszać przepisów aktualnie obowiązującego prawa oraz dóbr osobistych i praw osób trzecich.

5. Wykorzystywanie przez Użytkownika nazwy Sprzedawcy, logo Sklepu, Materiałów oraz innych niż Materiały składników Sklepu (w tym elementów graficznych Sklepu oraz układu i kompozycji Sklepu – tzw. layout) jest zabronione za wyjątkiem sytuacji wyraźnie wskazanych w Regulaminie lub gdy korzystanie ze wskazanych w niniejszym punkcie przedmiotów praw autorskich oraz przedmiotów własności przemysłowej jest możliwe na podstawie wyraźnej pisemnej zgody Sprzedawcy lub uprawnionych podmiotów trzecich (w tym producentów lub dystrybutorów towarów lub usług). Zabronione jest podejmowanie przez Użytkownika jakichkolwiek działań zmierzających do odtworzenia Sklepu, w tym w szczególności na stronach internetowych i w domenach internetowych powiązanych z Użytkownikiem.


 

V. KORZYSTANIE ZE SKLEPU

1. Użytkownicy mają możliwość korzystania ze Sklepu, w tym zawierania Umów.

2. W przypadku osoby prawnej oraz jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, wszystkich czynności tego podmiotu w Sklepie, może dokonać wyłącznie osoba, która jest umocowana do dokonywania w imieniu tego podmiotu wszelkich czynności związanych z korzystaniem ze Sklepu (w tym zawierania umów) oraz do wykonywania wszelkich praw i obowiązków tego podmiotu jako Użytkownika (w tym Nabywcy).

3. W przypadku dokonywania czynności zamówienia w Sklepie na firmę lub podania NIP-u, jeżeli zamówienie składane jest przez osobę fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, wymagane jest oświadczenie, w przedmiocie posiadania dla zawieranej umowy sprzedaży charakteru zawodowego.

4. Złożenie zamówienia w Sklepie możliwe jest po podaniu informacji niezbędnych do realizacji zamówienia i po zaakceptowaniu regulaminu.


 

VI. SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ W SKLEPIE – ZAWARCIE UMOWY

1. Zamówienia można składać w następujący sposób:

a) poprzez formularz dostępny na stronie internetowej Sklepu (tzw. Koszyk Klienta);

b) e-mailem na adres dostępny na stronie internetowej Sklepu,

c) telefonicznie na numery podane na stronie internetowej Sklepu.

2. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez Użytkownika danych pozwalających na weryfikację Użytkownika i odbiorcy towaru. Sprzedawca potwierdza przyjęcie zamówienia poprzez wysłanie wiadomości na podany podczas składania zamówienia adres e-mail, opisującej przedmiot zamówienia. Sprzedawca ma prawo odmówić przyjęcia zamówienia, ograniczyć sposób płatności lub żądać przedpłaty w przypadku, gdy zamówienie budzi uzasadnione wątpliwości co do prawdziwości i rzetelności podanych danych bądź sposobu zapłaty.

3. W przypadku składania zamówienia przez osobę fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, osoba taka składa oświadczenie, że posiada/nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego.

4. Dla stron wiążące są informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu przy kupowanym towarze w momencie złożenia zamówienia, w szczególności: cena, charakterystyka towaru, jego cechy, elementy wchodzące w skład zestawu, terminy i sposób dostawy.

Nabywca składając zamówienie potwierdza, że wie, że zamówienie pociąga za sobą obowiązek zapłaty.

5. Informacje znajdujące się na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Użytkownik składając zamówienie składa ofertę zakupu określonego towaru.

6. Użytkownik składając zamówienie składa ofertę zawarcia umowy sprzedaży zamówionych produktów.

7. Po złożeniu zamówienia na wskazany adres e-mail wysyłana jest wiadomość z informacją o kolejnych etapach realizacji zamówienia:

a) Po złożeniu zamówienia - ogólne potwierdzenie jego złożenia.

b) Po potwierdzeniu złożenia zamówienia, Sklep przesyła na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej informację o przyjęciu zamówienia do realizacji. Informacja o przyjęciu zamówienia do realizacji jest oświadczeniem Sprzedawcy o przyjęciu oferty, o której mowa w ppkt 5 powyżej i z chwilą jego otrzymania przez Użytkownika zostaje zawarta Umowa sprzedaży.

8. Po zawarciu Umowy sprzedaży, Sklep potwierdza Użytkownikowi jej warunki, przesyłając je na adres poczty elektronicznej Użytkownika lub pisemnie na wskazany przez Użytkownika podczas składania zamówienia adres.

9. W przypadku wyboru formy płatności przelewem termin realizacji zamówienia będzie liczony od momentu, w którym środki za zamówienie Użytkownika zostaną zaksięgowane na rachunku bankowym Sklepu.

10. Użytkownik wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie drogą elektroniczną, na wskazany przez siebie adres e-mail, elektronicznego obrazu dokumentów rozliczeniowych, w szczególności takich jak: faktury VAT z załącznikami, faktury VAT korygujące z załącznikami i formularzy. Niniejsza zgoda uprawnia Sklep również do wystawiania i przesyłania faktur VAT w formie elektronicznej, zgodnie z rozporządzeniem ministra finansów z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej.

11. Sprzedawca odpowiada przed Użytkownikiem na podstawie prawa rękojmi regulowanego przez Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. nr 16, poz. 93 ze zm.) przez okres 24 miesięcy. Dokładny opis procedury reklamacyjnej znajduje się w pkt X Regulaminu.

12. Sklep realizuje zamówienia tylko na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej.


 

VII. ZAPŁATA CENY

1. Płatności za nabyte w Sklepie przez Nabywcę towary (cena oraz koszty dostawy) dokonywane są za pomocą narzędzi płatniczych udostępnianych w Sklepie oraz na zasadach określonych przez Sprzedawcę.

2. Wszystkie ceny w Sklepie są cenami brutto, zawierającymi podatek od towarów i usług (VAT) w wysokości wynikającej z odrębnych przepisów. Koszty dostawy towaru do Użytkownika podane są odrębnie.

3. Użytkownik dokonuje zakupu towaru oraz zamówienia usługi według cen oraz wysokości kosztów dostawy obowiązujących w chwili złożenia zamówienia. Wysokość kosztów dostawy uzależniona jest od sposobu dostawy wybranego przez Użytkownika.

4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen oraz wysokości kosztów dostawy, w szczególności w przypadku zmiany cenników usług świadczonych przez podmioty realizujące dostawy. Postanowienie to nie dotyczy zamówień już realizowanych oraz złożonych.


 

VIII. DOSTAWA

1. Dostawa następuje na adres wskazany przez Nabywcę.

2. Jeżeli Sprzedawca nie może spełnić świadczenia z tego powodu, że towar nie jest dostępny, niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie trzech dni od zawarcia Umowy, zawiadomi o tym Nabywcę i zwróci całą otrzymaną od niego sumę pieniężną, jeżeli jakakolwiek suma została już uiszczona.

3. Jeżeli Sprzedawca nie może wykonać świadczenia o właściwościach indywidualnie zamówionych przez Nabywcę z powodu przejściowej niemożności jego spełnienia, Nabywca jest uprawniony do odstąpienia od umowy. Sprzedawca może za zgodą Nabywcy spełnić świadczenie zastępcze, odpowiadające tej samej jakości i przeznaczeniu oraz za tę samą cenę lub wynagrodzenie lub w inny ustalony przez strony sposób.

4. Sprzedawca nie odpowiada za niedostarczenie towaru z przyczyn leżących po stronie Nabywcy – np. wskutek wskazania nieprawidłowego adresu dostawy. W takiej sytuacji Sprzedawca umożliwi Nabywcy w miarę możliwości odbiór towaru ze wskazanego miejsca np. siedziby Sprzedawcy, chyba że strony uzgodnią inny sposób przekazania Nabywcy towaru.


 

IX. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Dane osobowe Użytkowników będących osobami fizycznymi (w tym osobami fizycznymi prowadzącymi jednoosobową działalność gospodarczą) będą przetwarzane przez Sprzedawcę jako administratora danych osobowych w celu świadczenia usług przez Sprzedawcę, jak również w celach marketingowych związanych z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa Sprzedawcy, w tym Sklepu, a także dotyczących usług i towarów prezentowanych w Sklepie (Użytkownik może wnieść sprzeciw). Przetwarzanie zbieranych danych odbywa się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych i ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Podanie przez Użytkownika swoich danych osobowych jest dobrowolne.

2. Dane osobowe Użytkownika mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Dane osobowe Użytkowników mogą być także przekazywane – w niezbędnym i wymaganym zakresie - podmiotom trzecim, w tym podmiotom wykonującym na zlecenie Sprzedawcy czynności związane z zawartą z Nabywcą Umową, m. in. operatorom obsługującym płatności elektroniczne z tytułu zawieranych Umów lub podmiotom realizującym dostawy zamówionych towarów.

3. Sprzedawca zapewnia Użytkownikom, których dane osobowe przetwarza, realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w tym prawa dostępu do treści własnych danych osobowych i ich poprawiania oraz prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych na zasadach opisanych w przedmiotowej ustawie.

4. W ramach realizacji prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych, Użytkownik ma w szczególności prawo do wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jego danych ze względu na jego szczególną sytuację, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych, gdy Sprzedawca przetwarza je gdy jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez Usługodawcę lub gdy Sprzedawca zamierza je przetwarzać w celach marketingowych, lub wobec przekazywania przez Sprzedawcę danych osobowych Użytkownika innemu niż Sprzedawca administratorowi danych.

5. Poufne informacje dotyczące Użytkowników, w tym dane osobowe Użytkowników są chronione przez Sprzedawcę przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, a także innymi przypadkami ich ujawnienia albo utraty oraz przed zniszczeniem lub nieuprawnioną modyfikacją wskazanych danych oraz informacji poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych.


 

X. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

1. Wszystkie towary oferowane w Sklepie są towarami niewadliwymi. Sklep zobowiązany jest dostarczyć Nabywcy towary niewadliwe.

1. W przypadku, gdy towar okaże się wadliwy, Nabywca może składać Sprzedawcy reklamacje dotyczące Umowy.

2. Reklamację można składać w formie elektronicznej przy użyciu adresu mailowego wskazanego podczas składania zamówienia lub w formie pisemnej na adres Sprzedawcy. Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej:

a. imię, nazwisko, adres, adres e-mail Nabywcy,

b. datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji,

c. przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Nabywcy,

d. wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację.

Prawidłowo złożona przez nabywcę reklamacja winna zawierać wskazanie żądania:

a) obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy, chyba że Sklep niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Nabywcy wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Jeżeli Nabywcą jest konsument lub osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, może zamiast zaproponowanego przez Sklep usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez powyższego Nabywcę będącego konsumentem jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sklep.

b) wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady. Sklep może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Nabywcy, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez Nabywcę jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów.

3. O rozstrzygnięciu reklamacji Nabywca zostanie poinformowany w ciągu czternastu dni od dnia otrzymania przez Sprzedawcę zgłoszenia reklamacyjnego drogą poczty elektronicznej bądź poczty tradycyjnej.

4. Koszty związane z postępowaniem reklamacyjnym pokrywa Sprzedawca.

5. Powyższe postanowienia mają charakter informacyjny i w żaden sposób nie ograniczają praw konsumenta wynikających z przepisów powszechnie obowiązujących. 

XI. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Nabywcy będącemu konsumentem, który zawarł Umowę ze Sprzedawcą przy wykorzystaniu Sklepu, przysługuje prawo odstąpienia od Umowy bez podania jakichkolwiek przyczyn oraz bez ponoszenia kosztów. W celu odstąpienia od Umowy, Nabywca zobowiązany jest do złożenia Sprzedawcy oświadczenia w tym przedmiocie w terminie 14 dni od dnia odbioru zakupionego towaru. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy przed jego upływem na adres korespondencyjny firmy listem poleconym lub przesłać podpisane oświadczenie o odstąpieniu na adres e-mail: info@multigalanteria.pl W przypadku przesłania odstąpienia drogą elektroniczną, Nabywca niezwłocznie otrzyma wiadomość zwrotną potwierdzającą otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy. Oświadczenie o odstąpieniu można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

2. W razie odstąpienia od Umowy, o którym mowa w pkt. 1., Umowa jest uważana za niezawartą. Nabywca będący Konsumentem ma obowiązek zwrócić towar Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.

3. W przypadku odstąpienia od Umowy, Nabywca będący konsumentem pokrywa tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

4. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Nabywcy będącego konsumentem o odstąpieniu od Umowy, zwrócić mu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy. Sprzedawca zastrzega możliwość wstrzymania się ze zwrotem płatności w przypadku odstąpienia Nabywcy będącego konsumentem od Umowy do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Nabywcę dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

5. Jeżeli Nabywca będący konsumentem wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Nabywcy będącego konsumentem poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

6. Prawo odstąpienia nie przysługuje Nabywcy będącego konsumentem w odniesieniu do umów zawartych wymienionych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz 827).


 

XII. GWARANCJA

1. Wszystkie towary – z wyjątkiem objętych promocją albo wyprzedażą - oferowane w Sklepie internetowym objęte są gwarancją, której udziela Producent.

2. Okres i warunki oraz tryb zgłaszania roszczeń z tytułu gwarancji określa karta gwarancyjna, która dostarczana jest Kupującemu wraz z zamówionymi towarami.

3. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień Kupującego z tytułu odpowiedzialności Sprzedawcy za wady towaru w zakresie określonym Ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 z późn. zm.).


 

XIII. PRZERWY TECHNICZNE

1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępu do Sklepu spowodowany czynnikami o charakterze siły wyższej.

2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do przerw w dostępie do Sklepu spowodowanych jego serwisem technicznym, pracami konserwacyjnymi lub pracami nad polepszeniem funkcjonalności Sklepu. Jednocześnie Sprzedawca zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań, by wspomniane przerwy odbywały się w godzinach nocnych i trwały jak najkrócej.


 

XIV. POLITYKA PLIKÓW COOKIES

1. Sklep nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

2. Pliki cookies (tzw. "ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Sklepu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

3. Pliki cookies w szczególności wykorzystywane są w celu:

a) dostosowania zawartości stron internetowych Sklepu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze Sklepu.

4. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika.


 

XV. MOŻLIWOŚĆ OKREŚLENIA WARUNKÓW PRZECHOWYWANIA I UZYSKIWANIA DOSTEPU PRZEZ COOKIES.

1. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki cookies do Urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

2. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących ze Sprzedawcą reklamodawców oraz partnerów.

3. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.

4. Ograniczenie stosowania plików cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Sklepu.


 

XVI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.01.2021 r. i zastępuje regulamin z dnia 01.11.2016r.

2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu. Sprzedawca zobowiązuje się udostępniać nieprzerwanie informację o planowanej zmianie Regulaminu w ciągu czternastu dni przez planowaną zmianą na stronie internetowej Sklepu. Zmiana wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia zamieszczenia informacji w ww. trybie.

3. Zmiana Regulaminu nie dotyczy zamówień złożonych przed wejściem w życie nowego Regulaminu.

4. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego, a w szczególności przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także ustawy o prawach konsumenta.

5. Wszelkie spory pomiędzy stronami mogą być rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.

6. Spory wynikające z niniejszego Regulaminu mogą zostać rozstrzygnięte za pomocą pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, w szczególności przez stałe konsumenckie sądy polubowne przy wojewódzkich inspektorach Inspekcji Handlowej, w postępowaniu w sprawach mediacji realizowanych przez Inspekcję Handlową oraz w postępowaniu prowadzonym przez Europejskie Centrum Konsumenckie w Polsce.

7. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Użytkownika. Nie może być również w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części regulaminu z obowiązującym prawem Sprzedający deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu regulaminu.

8. Regulamin można pobrać w formacie PDF – kliknij by pobrać PDF .
 

……………………………(miejscowość i data)

……………………………………………………

Imię i nazwisko

.................................................

.................................................

(adres zamieszkania)

Telefon:.....................................

E-mail:.......................................

Nr. zamówienia.:.................................

ATR „WRZOS” A. Wrzosek

41-605 Świętochłowice

ul. Tatrzańska 2B


 


 

ODSTĄPIENIE OD UMOWYJa/My niniejszym informuję/informujemy o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy:

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…...

z dnia ………………………………………….. r.

Zwrot należności powinien nastąpić na rachunek bankowy:

Nazwa banku............................................................................................

Numer rachunku........................................................................................

....................................................

(podpis składającego oświadczenie)

Załącznik do Regulaminu. Wzór przykładowego oświadczenia Kupującego będącego konsumentem o odstąpieniu od umowy.


Przejdź do strony głównej